ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι επισκέπτες και οι χρήστες του www.fysikoaerioellados.gr για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν κάποιες από τις προσωπικές τους πληροφορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») όπως αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας (όνομα, αριθμός ταυτότητας, σωματική, φυσιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου), δηλαδή κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων και μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά του ή τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Ως «Επεξεργασία» ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», θα τηρεί και θα επεξεργάζεται αρχεία με προσωπικά δεδομένα, που παρέχουν με τη θέλησή τους οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.fysikoaerioellados.gr.

Κοινοποιώντας σε εμάς τα προσωπικά σας δεδομένα θεωρείται ότι έχετε παράσχει την άδειά σας για την τήρηση, την αποθήκευσή και την επιπλέον επεξεργασία τους σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Υπεύθυνη της επεξεργασίας και Εκτελούσα την επεξεργασία:

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Επικοινωνία: e-mail: info@fysikoaerioellados.gr και pressoffice@fysikoaerioellados.gr - τηλ. 2103406421 και 210-3406126, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο Τύπου).

Σκοπός συλλογής των δεδομένων

Η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα στοιχεία συλλογής τους (όνομα, επώνυμο, φύλο, e-mail, αριθμός σταθερού, κινητού τηλεφώνου και fax, στοιχεία διεύθυνσης όπως οδός, αριθμός και περιοχή, ΑΦΜ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, ενοικιαστήριο συμβόλαιο κ.α.). Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχεται στους επισκέπτες ή και στους χρήστες του www.fysikoaerioellados.gr . Συνεπώς, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας προκειμένου να:

  • απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή αιτήματα που μας υποβάλλετε
  • διαχειριστούμε ή εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν - σύμβαση που διαθέτετε με εμάς
  • διαχειριστούμε και να επιλύσουμε προβλήματα με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που σας παρέχονται
  • δημιουργήσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών σας.
  • να επικοινωνούμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που μας δηλώνετε στις φόρμες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που διατηρούμε στην ιστοσελίδα μας, όπως είναι η Φόρμα εγγραφής στην προσωποποιημένη Υπηρεσία My account, η Φόρμα Επικοινωνίας, η Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Φόρμα Click to Call ή άλλως «Θα σας καλέσουμε εμείς», η On Line Αίτηση Σύνδεσης κλπ.

Για τους παραπάνω σκοπούς συλλέγουμε μόνον τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς, τους διαδικτυακούς μας επισκέπτες, έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τα εκάστοτε αιτήματά σας, να μπορούμε να σας παρέχουμε ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να σας εξυπηρετούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από το www.fysikoaerioellados.gr συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Για να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τα εκάστοτε αιτήματά σας, να μπορούμε να σας παρέχουμε ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να σας εξυπηρετούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό θα γίνεται απαρέγκλιτα μόνο εν γνώσει σας και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προτού τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Η «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Η «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω του www.fysikoaerioellados.gr κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Η «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε web server στην Ελλάδα. Η Εταιρία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών web hosting , συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα Δήλωση αναφερθέντες σκοπούς. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, δεν θα γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την άδειά σας, παρά μόνο εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση να το πράξουμε (για παράδειγμα, εάν απαιτηθεί στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας ή για την πρόληψη απάτης ή άλλου εγκλήματος) ή εάν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία ή/και την προάσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειάς μας, καθώς και των χρηστών/πελατών μας ή άλλων προσώπων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για οποιονδήποτε σκοπό εφόσον μας υποδείξετε κατά τον χρόνο υποβολής τους ή μεταγενέστερα ότι δεν επιθυμείτε να τα χρησιμοποιήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Επιπλέον, εάν οποτεδήποτε επιθυμείτε να διακόψουμε τη χρήση των στοιχείων σας για οποιονδήποτε ή για όλους τους ανωτέρω σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως προβλέπεται κατωτέρω. Θα διακόψουμε τη χρήση των στοιχείων σας για τους σκοπούς αυτούς το συντομότερο δυνατό.

Χρονική διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων σε αρχείο

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα τηρηθούν για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, αν η αίτηση σύμβασης ή τροποποίησης σύμβασης που μας υποβάλλατε δεν έχει γίνει δεκτή, θα την κρατήσουμε για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα σας

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@fysikoaerioellados.gr και pressoffice@fysikoaerioellados.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» μέσω του www.fysikoaerioellados.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:

Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας και πρόσβασης σε αυτά: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.

Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Δικαίωμα στην φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένο, συμβατό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.

Συλλογή μη προσωπικών στοιχείων

Μπορούμε να συλλέγουμε αυτόματα μη προσωπικές πληροφορίες για εσάς, όπως το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή την ιστοσελίδα από την οποία συνδεθήκατε με τη δική μας. Μπορούμε επίσης να συγκεντρώνουμε στοιχεία που έχετε υποβάλει στην ιστοσελίδα (για παράδειγμα, την ηλικία σας και την πόλη διαμονής σας). Δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας από τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Ενδέχεται κατά καιρούς να παρέχουμε σε τρίτους τις εν λόγω μη προσωπικές ή συγκεντρωτικές πληροφορίες για χρήση αυτών σε σχέση με την παρούσα ιστοσελίδα.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογία και πολιτικές με στόχο την προστασία της ιδιωτικότητάς σας έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης, ενώ εφαρμόζουμε διαρκώς νέα μέτρα με την πρόοδο της τεχνολογίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων σας που υποβάλλονται σε άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή εισήλθατε στην ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμου από άλλη ιστοσελίδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και τις πρακτικές άλλων ιστοσελίδων. Το περιεχόμενο αυτό υπόκειται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων ιστοσελίδων και διέπεται από τις κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες περί ιδιωτικότητας που προβλέπονται σχετικά με τη χρήση τους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Ενδέχεται κατά καιρούς να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής. Σε περίπτωση που υπάρξουν ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα αναρτούμε τις σχετικές τροποποιήσεις στην παρούσα σελίδα και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα πολιτική προστασίας τακτικά. H παρούσα Δήλωση Απορρήτου – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 21η Μαΐου 2018.

Επικοινωνία – Καταγγελία/διαμαρτυρία

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην παρούσα πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο info@fysikoaerioellados.gr και στο pressoffice@fysikoaerioellados.gr, καθώς και με το Γραφείο Τύπου, στα τηλέφωνα 2103406421 και 210-3406126, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).